IK Grand

Vedtekter for Fotballfritidsordningen (FFO)
Vedtekter for Fotballfritidsordningen (FFO)

 

 

 

 

 

 

 1. Eierforhold

IK Grand Bodø vil stå som ansvarlig for etablering og drift av tilbudet. Det etableres et eget styre, underlagt hovedstyret i IK Grand Bodø, hvor leder av styre møter i hovedstyret. Daglig Leder av Fotballfritidsordningen er ansvarlig for den daglige driften.

 

 1. Formål og innhold

Alle kommuner i Norge har etablert en skolefritidsordning, som omfatter tilbud til elever fra 1-4 klasse. Departementets målsetting med en skolefritidsordning er følgende

”Skolefritidsordningen skal være et frivillig tilbud til barn på 1. og 4 klassetrinn, som trenger omsorg og tilsyns utenfor skoletiden, og til barn med særlige behov fra 1-7 klassetrinn. Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter og leksearbeid med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser”( Stortingsmelding nr. 55 :1996-97)

Uten at vi kjenner årsaken, er oppslutningen i dagens skolefritidsordning synkende fra første til fjerde klasse. På en undersøkelse gjort av SSB viser det seg at 79% av 6 åringene deltar på SFO( både heltid og deltidsplasser), men for 9 åringer er det 33% som deltar på SFO( deltid og heltidsplasser) (http://www.ssb.no/emner/03/04/kontantstotte/tab-2011-05-02-06.html )

IK Grand mener det er behov for å se på muligheten for etablering av tilbud som gir et annet og kanskje mer meningsfylt innhold for eleven, og som dermed er populært også for elever utover første klasse.

Media fokuserer stadig på at Norges befolkning beveger seg for lite og fedme er et voksende samfunnsproblem, også for barn. Til tross for dette gjøres det fortsatt lite for å motvirke dette i de fleste skoler, SFO og barnehager. Fra et helsemessig perspektiv er det viktig for oss å utfordre passivitetshobbyene som foreksempel TV titting og spilling. Vi har en antakelse om at en høy andel av de som ikke deltar på dagens skolefritidsordning, i stedet drar hjem til stillesittende tidsfordriv. Gode vaner og gleden over fysisk aktivitet bør etableres så tidlig som mulig. Vi har stor tro på at vårt eget konsept, som satser på å ivareta et gjennomgående sunt aspekt med etablering av gode aktivitetsvaner, vil stå sentralt i å motvirke vår tids uheldige helsemessige utvikling.

Med bakgrunn i den synkende oppslutningen blant barn og unge i dagens skolefritidsordning, forskninger som viser at befolkningen stadig blir mindre fysisk aktive ønsker vi i IK Grand Bodø å supplere dagens tilbud med en Fotballfritidsordning. Vi vil i stor grad ha fokus på den aldersgruppen som ikke benytter seg av den ordinære skolefritidsordningen, slik at vi ikke vil være en konkurrent for den ordinære skolefritidsordningen. Vi vil satse på et nytt tilbud som vi tror kan virke spennende for de elevene som i dag velger bort SFO. Sentralt som grunnlag for tilbudet er det helsemessige aspektet, og vi vil legge stor vekt på lek og fysisk aktivitet.

 

2.1  Mål

Overordnede mål med etablering av fotballfritidsordningen er:

Å skape et godt pedagogisk og aktivitetsrettet tilbud hvor elevene trives, er aktive og blir værende.

Delmål er følgende:

1.                  Igangsette og utvikle et godt pedagogisk og idrettsfaglig tilbud for alle elever i alderen 8 til og med 12 år, men med rom for individuelle vurderinger.

2.                  Rekruttere 60 elever skolene: Rønvik/ Saltvern og Alstad/ Bodøsjøen og Østbyen/ Aspåsen. (sentrumsnære skoler)

3.                  Rekruttere tilstrekkelig mange elever til at driften går minimum i balanse, helst med overskudd.

4.                  Etablere et varig tilbud.

5.                  Ha minst mulig og maksimalt 15 % frafall mellom aldersgruppene. Fylle eventuelt gap gjennom nyrekruttering

6.                  Kvalitetssikre og dokumentere driften og resultatene.

7.                  Opplegg/modell skal være så bra at vi tør å satse/etablere oss i andre deler av Bodø kommune.

8.                  Sette fokus på gode holdninger og verdier

 

2.2  Målgruppe

Målgruppen vil være elever fra 2 klasse til 4 klasse ,men med rom for individuelle vurderinger; Sentrum, Alstad/ Bodøsjøen, Grønnåsen, Rønvik/Saltvern.

3.      Opptaksrutiner ved FFO

 

Opptak ved FFO skjer helst elektronisk, dette skjemaet skal ligge på IK Grand Bodøs hjemmeside

 • Prisene er pr. måned.
 • FFO har en kapasitet på 30 barn hver dag.
 • Det kan lages søskenavtale med foreldre som har barn på FFO, om reduksjon i pris.
 • FFO plassen er gyldig til den blir sagt opp.

3.1  Opptakskriterier

·         Barn i 2klasse til 4 klasse fra skolene: Aspåsen, St. Eystein, Østbyen, Grønnåsen, Bodøsjøen, Alstad, Rønvik og Saltvern

 

4.      Klage

 

Klage i forbindelse med FFO tas opp med administrator for FFO. Går klagen på administrator på FFO, tas klagen opp med Daglig leder i IK Grand Bodø

 

5.      Permisjoner

 

Søknad om permisjon fra FFO plassen sendes til administrator for FFO, eller fungerende administrator. Innen den 1. I hver måned og minst en måned før permisjonen skal gjelde, og minst en måned før permisjonen skal gjelde. Administrator avgjør om søknad om permisjon fra FFO plassen er gyldig. Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr. Forvaltningsloven paragraf 29. Klagen sendes til Daglig leder i IK Grand Bodø

Permisjon kan innvilges når:

 • Foreldre / foresatte har omsorgspermisjon.
 • Ved alvorlig sykdom i familien.
 • Familien er i en krisesituasjon.
 • Ved uventet arbeidsledighet i familien.
 • Andre spesielle grunner.
 • Alvorlige skader på barnet som gjør at det ikke kan delta på fotballen.

 

 1. Oppsigelse

Det vil være 2 måneds oppsigelsestid, fra den 1. i hver måned. Hvis du melder deg ut den 8. Mars 2017 så må du betale til og med mai 2017. 

 

 1. Betaling

Plassen på FFO koster 11 ganger månedsavgift i året. Det vil være halv måned i august og juni, mens man betaler full månedsavgift resterende måneder. FFO følger skoleruten, og vil derav ha stengt når skolen har stengt. Man vil ikke få fratrekk for disse dagene på månedsavgiften.

I høstferie, vinterferie samt tre av skoleferiens uker vil det vurderes om man skal ha fotballskole. Her vil det komme en kostnad i tillegg.

Faktura sendes ut ca. den 5. Hver eneste måned på e-post og betalingsfrist vil være den 20. Hver måned.  Dette kan endre seg noe p.g.a. bemanningen i administrasjonen vår.

7.1  Generelt

 • Det kan søkes om 1, 2. og 3. dagers plasser på FFO.
 • Priser finnes i eget vedlegg.
 • Nye betalingssatser gjelder fra 01.08 og fra 01.01, endringer kunngjøres i e-post senest 1 måned i forkant.

 

 

7.2  Fritak eventuelt reduksjon i foreldre betaling.

Det kan søkes om betalingsfritak dersom barnet har langvarig sammenhengende fravær, for eksempel ved opphold på sykehus eller behandlingsinstitusjon.

 

7.3  Barn som hentes etter stengetid.

I tilfeller der barn hentes etter stengetid som er 16.30 vil foresatte bli belastet med 100 kroner første kvarter, 250 kroner 2. Kvarter, og 250 kroner videre til klokken 18.00.

 

7.4  Manglende innbetaling

Ved manglende innbetaling av oppholdsavgift i mer enn 2 måneder, vil plassen kunne bli sagt opp med øyeblikkelig virkning med mindre restansen gjøres opp i sin helhet eller at det inngås en betalingsavtale med IK Grand Bodø

 

 1. Åpningstider og ferie.

Daglig åpningstid er fra klokken 13.00 – 16.30. FFO er stengt i påska, jula og offentlige høytids og helligdager, samt følger FFO skoleruten og vil være stengt når skolene har ferie.

 

 1. Bemanning

FFO skal ha en daglig leder med relevant utdanning. Instruktørene vil ha en pedagogisk og eller sportslig kompetanse. Normen for bemanningen er 15 barn pr. instruktør. I tillegg skal det vurderes ekstra ressurser når det er barn med spesielle behov.

 

 1. Leke og oppholdsarealer

Arealene som brukes for FFO er Nordlandshallen, der vi benytter bestemte saler, kantinene, garderober og eventuelle andre områder i Bodø spektrum.

 • Ved gode værforhold eller andre faktorer vil kunstgressbanene ved nærtilhørighet til skolene kunne bli benyttet (Alstad, Aspmyra Kunstgress, Bodøsjøen og Bankgata). Dette vil bli gitt beskjed om 1 uke i forveien. Hentetjenesten vil også gjelde her.

 

 1. Stenging av FFO

Stenging av FFO som følge av uforutsette forhold avgjøres av daglig leder. Driftsstans grunnet uforutsette forhold av varighet på inntil 3 dager gir ikke grunnlag for betalingsfri.

12.1 Ved liten påmelding til fotballfritidsordningen vil ikke tiltaket bli gjennomført, påmeldte skal ha beskjed senest 01.07 hvert år.

 1. Taushetsplikt

Alle som forvalter FFO-saker, er underlagt opplæringslovens regler om taushetsplikt (Jf paragraf 15 pkt. 3 og 4).

 

 1. Meldeplikt

Personalet ved FFO har meldeplikt til barnevernet dersom de har mistanke om at barn lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

 

 1. Politiattest

De som arbeider i FFO skal fremlegge tilfredsstillende politiattest. Dette gjelder også vikarer og andre som jobber med barn.

 

 1. Unntak fra vedtektene
Ved særskilte grunner kan det gjøres avvik fra vedtektene, dette avgjøres av Daglig leder for FFO og daglig leder i IK Grand Bodø.