IK Grand

IK Grands lov

LOV FOR IDRETTSKLUBBEN GRAND BODØ
 
Godkjent 28. februar 2013
 

Lov for IK Grand Bodø, stiftet 19. april 1917
 
Vedtatt den (første dato ukjent), med senere endringer, senest ved vedtak på årsmøte 21. februar 2012. Godkjent av Nordland idrettskrets og i kraft fra den 28. februar 2013.


Bakgrunn:
Alle idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med Norges Idrettsforbund (NIF) sin lov og Idrettsstyrets til enhver tid gjeldende lovnorm. Siste lovnorm pr i dag (primo februar 2012) er vedtatt 28. november 2011.
 
Idrettslagenes lover må sendes inn og godkjennes av idrettskretsen for å være gyldige. IK Grand Bodø sin sist godkjente lov er godkjent 8. mai 2008. Det har imidlertid vært flere endringer i NIFs lovnorm etter den tid – noe som krever en ny gjennomgang av IK Grand Bodø sin lov for å avklare eventuell motstrid og behov for endring.
 
Generelt om lovnormen heter det fra NIFs side at lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Videre heter det at NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget.
 
Alle lovendringer i idrettslag må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Lovendringene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene, og må sendes til idrettskretsen for godkjenning før de blir gyldige.
 
Idrettslagene kan ha tillegg til NIFs regelverk (lov, bestemmelser og forskrifter) og lovnormen, men kan ikke ha bestemmelser som er i strid med disse. Slike bestemmelser vil være ugyldige. Intern organisering av idrettslaget skal iflg. NIF reguleres gjennom idrettslagets organisasjonsplan, og ikke i loven.
 
Jeg har på denne bakgrunn gjennomgått loven til IK Grand Bodø, som ble godkjent 8. mai 2008 og sett denne opp mot lovnormen slik den lyder etter siste vedtatte endringer av Idrettsstyret den 28. november 2011.
 
Det er relativt mange formuleringer som bør endres og ting som bør tilføyes, og en god del bestemmelser som bør bytte rekkefølge i forhold til gjeldende lov. I forslaget er det lagt opp til å følge oppbyggingen i NIFs lovnorm nokså slavisk. Det sikrer også at gjeldende lov blir endret til å være i samsvar med NIFs regelverk og vedtak.[1]
 
Merknad fra hovedstyreleder:
 
Paragraf 15 er endret fra forslagstillers forslag til å omfatte to nestledere, samt ledere for sportsgruppene, for å reflektere nåværende styresammensetning.


[1] Revisjon og fortekst er utarbeidet av hovedsttyrets medlem i 2011, Randi Strand Hillestad.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
 
 
§ 1 Formål
 
(1) IK Grand Bodøs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
 
(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 
 
§ 2 Organisasjon
 
(1) IK Grand Bodø er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.[1]
 
(2) IK Grand Bodø er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.[2]
 
(3) IK Grand Bodø er medlem av NIF gjennom Nordland idrettskrets, hører hjemme i Bodø kommune, og er medlem av Bodø idrettsråd[3].
 
(4) IK Grand Bodø skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.
 
 
§ 3 Medlemmer
 
(1) Alle som aksepterer IK Grands og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til IK Grand Bodø og andre organisasjonsledd i NIF.


[1] Personlige medlemmer betyr at idrettslaget ikke kan operere med andre typer medlemskap, som for eksempel familiemedlemskap og firmamedlemskap. At det innføres familiekontingent er å anse som en rabattordning, og har ikke noe med selve medlemskapet å gjøre. Medlemmer må følgelig registreres enkeltvis.
[2] Idrettslaget må være medlem i de(t) særforbund som lagets idrettsgrener omfatter, med mindre laget utelukkende driver mosjonsidrett som ikke tilrettelegges av et særforbund i NIF, jf. NIFs lov § 10-1.Dette skal fremkomme av idrettslagets organisasjonsplan. Det er årsmøtet i idrettslaget som vedtar hvilke idretter idrettslaget skal organisere, og vedtar innmelding/utmelding i de(t) aktuelle særforbund.
[3] Idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Hvis et idrettslags naturlige område strekker seg over mer enn én kommune, avgjør idrettslagets årsmøte ved lovendringsvedtak hvilket idrettsråd det tilhører.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. IK Grand Bodøs avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.
 
(3) Medlemskap i IK Grand Bodø er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
 
(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og IK Grand Bodøs regelverk og vedtak.
 
(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
 
(6) IK Grand Bodø kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i IK Grand Bodø og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 
(7) IK Grand Bodø skal føre medlemslister.
 
(8) IK Grand Bodø plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.[1]
 
 
§ 4 Medlemskontingent og avgifter
 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i IK Grand Bodøs aktivitetstilbud.
 
Æres- og hederstegnmedlemmer betaler ikke kontingent.[2]
 
 
 
II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE
 
§ 5 Kjønnsfordeling
 
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i IK Grand Bodø skal det velges personer fra begge kjønn.
 
(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 


[1] Bestemmelsen trer først i kraft når Idrettsstyret bestemmer det.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
(3) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.[1]
 
 
§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
 
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av IK Grand Bodø i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene[2]. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
 
(2) En arbeidstaker i IK Grand Bodø har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.
 
(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i IK Grand Bodø: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.
 
(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.
 
(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 
(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i IK Grand Bodø.
 
(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til IK Grand Bodøs årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.
 
 
§ 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker
 
 (1) En arbeidstaker i IK Grand Bodø er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.
 
(2) En arbeidstaker i IK Grand Bodø kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
 
(3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget.
 
(4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med IK Grand Bodø.


[1] Se forskrift til NIFs lov § 2-4.
[2] For eksempel skyldig kontingent.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at IK Grand Bodø gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre.
 
(6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
 
(7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[1]
 
 
§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til IK Grand Bodø
 
(1) En person som har en avtale med IK Grand Bodø som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av IK Grand Bodø. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.
 
(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
 
(3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.
 
(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.[2]
 
 
§ 9 Inhabilitet
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i IK Grand Bodø er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
 
a) når vedkommende selv er part i saken
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
 
(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende


[1] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
[2] Se forskrift til NIFs lov §§ 2-6 og 2-7.
 
 
Lagt ut 12.april 2013

Terje