IK Grand

Håndboka - Sportsplan IK Grand Bodø Fotballgruppen Ungdom

IK Grand Bodø`s hovedmål.


  1. Gi alle spillerne i ungdomsavdelingen en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både trening og kamp.
  2. Bidra til å utvikle spillere til IK Grand Bodø`s  a-lag.
  3. Bidra til å utvikle spillere som kan bidra i andre klubber i regionen eller på annet høyt nivå.
  4. Bidra til å utvikle det hele mennesket i henhold til NFF’s Fair Play program.


Virkemidler.

  1. Alle spillere er like mye verdt.
  2. Differensiering
  • Grand ønsker å tilrettelegge slik at spillere kan få ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdighet og modning. Dette kalles med et samlebegrep for differensiering.
      
          3.  Jevnbyrdighet.

  • Grand ønsker å tilrettelege slik at man får noenlunde jevn motstand i både kamp og trening, Jevnbyrdighet er en av forutsetningene for at spillere skal oppleve trygghet og mestring.


        4.  Fair Play
  • Alle trenere, ledere, spillere og foreldre har et særskilt ansvar for å følge NFF`s Fair Play program.


 

Retningslinjer for trenere/ledere:


Som trener og leder i barne- og ungdomsfotballen er man en av de synligste og viktigste ambassadørene for Grand. Alle som innehar denne rollen i Grand har et særskilt ansvar for å fremme Fair Play i fotballen.

1.    Alle spillerne er like mye verdt
2.    Vær positiv og oppmuntre i medgang og motgang.
3.    Vis respekt for klubbens retningslinjer.
4.    Tilrettelegg for et trygt miljø.
5.    Hils alltid på motstanderens trener før kampen og takk alltid forkampen etterpå.
6.    Vis respekt for andre; ikke røyk, bann eller vær aggresiv påsidelinja.
7.    Se på dommeren som en veileder og gjør dommeren god!
8.    Respekter avgjørelsene og bidra til at dommeren trives.
9.    Hils alltid på dommeren før kampen og takk alltid for kampenetterpå.
10.  Vær et forbilde for barna med tanke på adferd overfor dommeren.

Fair Play retningslinjer for spillere:


1.    Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater.
2.    Unngå stygt spill og filming.
3.    Skape trygghet og god lagånd på banen.
4.    Å trene og spille kamper med godt humør.
5.    Å behandle motstanderne med respekt.
6.    Å hjelpe skadet spiller uansett lag.
7.    Å takke motstanderen etter kampen.
8.    Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren.

Retningslinjer for foreldre:


Som foreldre på Grand-lag har vi et særskilt ansvar for å fremme Fair Play i fotballen og etterfølge Foreldrevettreglene fra NFF.

 

Minijente/gutt (MJ/MG)

Foreldremøte

Det skal avholdes et foreldremøte når laget starter treningen for ny sesong og et foreldremøte før laget drar på sommerturnering. Ellers avholdes foreldremøter etter behov.


Agenda for foreldremøte ved treningsoppstart:

1.    Dele ut og gå gjennom Grand’s retningslinjer for MJ/MG
a.    Hovedmål og virkemidler
b.    Retningslinjer for trenere/ledere
c.    Fair Play reglene for spillerne
d.    Dele ut og gå gjennom foreldrevettreglene
e.    Spilletid
f.     Differensiering
g.    Inndeling lag
h.    Turneringer

 

2.  Opplegget for sesongen

a.   Seriespill
b.   Turnering
c.   Treninger

3.   Forberedelser
a.   Kosthold
b.   Søvn/hvile

4.   Koordinering deltagelse flere idretter

5.   Velge ansvarlige rundt laget. Minimum 2 personer.
a.   Økonomiansvarlig
b.   Dugnadsansvarlig (kake/kaffesalglister.dugnadslister )
c.   Foreldrekontakt (laglister, kjørelister, påmeldinger turneringer m.m.)
d.   Hjemmesideansvarlig


Agenda for foreldremøte før sommerturnering:


1.    Oppsummering sesongen så langt
2.    Gå gjennom Grands’s retningslinjer for spilletid i turneringer.
3.    Regler for laget under turneringen
       a. leggetid
       b. kosthold
4.  Fordeling av oppgaver


Spilletid

1.   Tilnærmet lik spilletid for alle i seriespill og turneringer.
2.   Spillerne som møter til kamp har lik spilletid i kampen
3.   Etterstrebe at alle får spille på de forskjellige plassene på laget


Inndeling lag

1.   Ved to lag i seriespill og turnering i samme klasse deles lagene så likt som mulig etter ferdighet.

2.    De to siste årsklassene i MJ/MG kan melde opp et lag i årsklassen over (frivillig). Gjelder både seriespill og turnering.
       a. Trener skal gi begge lag samme oppfølging. Det er viktig foralle spillerne å spille 5-er fotball i sin årsklasse. Summen av
            spilletid skal være tilnærmet lik.
       b. Differensiering: Spillerne bør spille på det nivå de behersker; dvs at spillerne ikke nødvendigvis skal spille like mye i begge
            klassene, men det skal være en rullering.
       c. I seriespill: alle spillerne skal minimum spille tre kamper i hver klasse.
       d. I turnering: alle spillerne skal minimum spille en kamp i hverklasse.
       e. Spillerne som møter til kamp har tilnærmet lik spilletid ikampen.
       f.   Tilnærmet lik spilletid for de to lagene totalt sett.

3.     I forhold til differensiering i kamp, skal minilagene som hovedregel følge sin årsklasse i seriespill fram til nest siste års mini.
        Hvis et minilag kan dokumentere at dette ikke gir den differensieringen eller jevnbyrdigheten barna er best tjent med, kan
        sportslig utvalg – og kun sportslig utvalg i ungdoms avdelingen – foreslå andre løsninger for å ivareta spillernes behov for størst
        mulig tilpasset kamptilbud ut i fra spillernes interesse, ferdigheter og modning.

 

Turneringer

1.    Geografisk område
       a.    Innenfor fylkesgrensen
       b.    For sammensatte lag med Grandspillere/trenere gjelder samme regel

 

Årsrapport:

Eget skjema som leveres etter sesongslutt.

                                                                                                                               Egne notater

 


 


 


 


 


 


 

Lillejente/Lillegutt (LJ/LG)

Foreldremøte

Det skal avholdes et foreldremøte når laget starter treningen for ny sesong og et foreldremøte før laget drar på sommerturnering. Ellers avholdes foreldremøter etter behov.

 

Agenda for foreldremøte ved treningsoppstart:

1.    Dele ut og gå gjennom Grand’s retningslinjer for LJ/LG
       a.    Hovedmål og virkemidler
       b.    Retningslinjer for trenere/ledere
       c.    Fair Play reglene for spillerne
       d.    Dele ut og gå gjennom foreldrevettreglene
       e.    Spilletid
       f.     Differensiering 
      g.     Inndeling lag
      h.     Turneringer

 

2.    Opplegget for sesongen

       a.    Seriespill
       b.    Turnering; bli enige om hvor 
       c.    Treninger

 

3.    Forberedelser
       a.   Kosthold
       b.   Søvn/hvile

4.    Koordinering deltagelse flere idretter.

5.    Velge ansvarlige rundt laget. Minimum 2 personer.
       a.    Økonomiansvarlig
       b.    Dugnadsansvarlig (kake/kaffesalglister.dugnadslister )
       c.    Foreldrekontakt (laglister, kjørelister, påmeldinger turneringer m.m.)
       d.    Hjemmesideansvarlig

 

Agenda for foreldremøte før sommerturnering:

1.    Oppsummering sesongen så langt
2.    Gå gjennom Grand’s retningslinjer for spilletid i turneringer
3.    Regler for laget under turneringen
       a. leggetid
       b. kosthold

4.    Fordeling av oppgaver


Spilletid seriespill

1.   Tilnærmet lik spilletid
2    Spillerne som møter til kamp har tilnærmet lik spilletid i kampen
3.   Etterstrebe at alle får spille på de forskjellige plassene på laget


Inndeling lag

1.   Ved oppmelding en klasse innen LJ/LG:
      a.    Trener skal gi begge lag samme oppfølging. Det er viktig for alle spillerne å spille 7’er fotball i sin årsklasse. Summen av
             spilletid skal være tilnærmet lik.
      b.    Differensiering: Spillerne bør spille på det nivå de behersker;
            dvs at spillerne ikke nødvendigvis skal spille like mye i begge klassene, men det skal være en rullering.
      c.    I seriespill: alle spillerne skal minimum spille tre kamper i hver klasse.
      d.    I turnering: alle spillerne skal minimum spille en kamp i hver klasse.
      e.    Spillerne som møter til kamp har tilnærmet lik spilletid i kampen.
      f.     Tilnærmet lik spilletid for de to lagene totalt sett.


2.    Ved oppmelding av et lag i SMJ/SMG (frivillig - gjelder siste års LJ/LG). Her vil det ofte være naturlig at flere
       LJ/LG lag samarbeider om å melde opp ett eller flere SMJ/SMG lag.

 

       a.   Trener skal gi begge lag samme oppfølging. Det er viktig for alle spillerne å spille 7’er fotball i sin årsklasse.
             Summen av spilletid skal være tilnærmet lik.
       b.   Differensiering: Spillerne bør spille på det nivå de behersker; dvs at spillerne ikke nødvendigvis skal spille like mye i
             begge klassene, men det skal være en rullering.
       c    I seriespill: Alle spillerne skal minimum spille tre kamper i hver klasse.
       d.   I turnering: alle spillerne skal minimum spille en kamp i hver klasse.
       e.   Spillerne som møter til kamp har tilnærmet lik spilletid i kampen.
       f.    Tilnærmet lik spilletid for de to lagene totalt sett.
 

Turneringer

1.    Geografisk område
       a.    Nord-Norge og Nord-Sverige
       b.    For sammensatte lag med Grandspillere/trenere gjelder samme regel

2.    Spilletid
       a.    Tilnærmet lik spilletid turneringen sett under ett. I tilfeller hvor dette ikke har latt seg overholde, skal dette kompenseres for

              ved neste turnering og/eller i seriekamper.
       b.    Alle spillerne skal minimum være på banen i hver kamp. I tilfeller hvor dette ikke har latt seg overholde, skal dette
              kompenseres for senere i turneringen eller ved neste turnering og/eller i seriekamper.

 


Årsrapport:

Eget skjema som leveres etter sesongslutt.

 

                                                                                                                                                                           Egne notater


 


 


 


 


 


 


 

Småjente/Smågutte (SMJ/SMG) breddelag

Foreldremøte

Det skal avholdes et foreldremøte når laget starter treningen for ny sesong og et foreldremøte før laget drar på sommerturnering. Ellers avholdes foreldremøter etter behov.
 

Agenda for foreldremøte ved treningsoppstart:

1.    Dele ut og gå gjennom Grand’s retningslinjer for SMJ/SMG
       a.    Hovedmål og virkemidler
       b.    Retningslinjer for trenere/ledere
       c.    Fair Play reglene for spillerne
       d.    Dele ut og gå gjennom foreldrevettreglene
       e.    Spilletid
       f.     Differensiering
      g.    Inndeling lag
      h.    Turneringer

2.    Opplegget for sesongen
       a.    Seriespill
       b.    Turnering; bli enige om hvor 
       c.    Treninger

3.     Forberedelser
        a.   Kosthold
        b.   Søvn/hvile

4.    Koordinering deltagelse flere idretter

5.    Velge ansvarlige rundt laget. Minimum 2 personer.
       a.    Økonomiansvarlig
       b.    Dugnadsansvarlig (kake/kaffesalglister.dugnadslister )
       c.    Foreldrekontakt (laglister, kjørelister, påmeldinger turneringer m.m.)
       d.    Hjemmesideansvarlig

 

Agenda for foreldremøte før sommerturnering:

1.    Oppsummering sesongen så langt
2.    Gå gjennom Grand’s retningslinjer for spilletid i turneringer
3.    Regler for laget under turneringen
       a. leggetid
       b. kosthold
4.    Fordeling av oppgaver
 

Spilletid seriespill

1.    Alle spillerne skal starte i minimum 4 kamper
2.    Hvis laget består av 18 spillere eller mindre møter alle spillerne til kamp.
3.    Hvis laget består av flere enn 18 spillere kan man velge en løsning hvor alle spillerne står over et likt antall kamper.
4.    Spillerne som møter til kamp bør minimum spille 1/4 del av kampen. I kamper hvor dette ikke har latt seg overholde,
       skal dette kompenseres for i senere seriekamp.
5.    Det kan differensieres på spilletid ut fra følgende faktorer:
       a.   Treningsoppmøte. Annen treningsaktivitet (eks håndball) skal telle som trening når det gjøres prioriteringer på spilletid.
       b.   Iver/motivasjon
       c.   Ferdighet
       d.   Holdninger/oppførsel
      e.    Kampmotstander
6.   Trener har et særskilt ansvar for å følge opp spillere som spiller mindre.
7.   Hvis det finnes 7-serie bør man melde på et lag for å gi mer spilletid til de som spiller mindre i 11-serien.


Turneringer

1.    Geografisk område
       a.    Norge og Nord-Sverige
       b.    For sammensatte lag med Grandspillere/trenere gjelder samme regel
      
       Spilletid
       a.  Det kan differensieres på spilletid ut fra følgende faktorer:
            Treningsoppmøte. Annen treningsaktivitet (eks hånd- ball) skal telle som trening når det gjøres prioriteringer på spilletid. Iver/motivasjon
            ferdighet, holdninger/oppførsel  og kampmotstander
       b.  Alle spillerne bør minimum være på banen i hver kamp. I tilfeller hvor dette ikke har latt seg overholde,
            skal dette kompenseres for senere i turneringen eller ved neste turnering og/eller i seriekamper.
       c.  Alle spillerne skal minimum spille tilsvarende en omgang i en enkelt kamp. I tilfeller hvor dette ikke har latt seg overholde,
            skal dette kompenseres for ved senere i turneringen eller ved neste turnering og/eller i seriekamper.
       d.  I innendørs turneringer med småbanespill skal det turneringen sett under ett være tilnærmet lik spilletid.


Årsrapport:

Eget skjema som leveres etter sesongslutt.

                                                                                                                                                                                             Egne notater